For English version, click here.

Damp, generert fra hetvann

Vahterus damp­ge­ne­rator klar for instal­la­sjon. Damp­ge­ne­ra­toren har to sepa­rate hetvann innløp, i hver ende av gene­ra­toren. Gene­ra­toren produ­serer opp til 2x500kW, eller ca 2x800 kg damp/time. Damp­ge­ne­ra­toren har en inte­grert sepa­rator, som sikrer tørr-mettet damp til forbru­kerne.

Damp­ge­ne­ra­to­rene leveres med kapa­si­teter fra under 100kg/h, opp til titalls MW. Vi kan levere damp­ge­ne­ra­torer med hetvann, hetolje, damp (ren damp appli­ka­sjoner) eller andre varme­kilder som primær effekt­kilde. For ren-damp appli­ka­sjoner leveres gene­ra­to­rene i 316L i alle deler. Ensonor leverer komplette enheter, gjerne som moduler.

Vahterus dampgenerator
AkerBioMarine, krilltråler

Vi gratulerer AkerBioMarine med den nye krilltråleren Antarctic Endurance

Ensonor er en stolt leverandør av engineering, produkter og systemer for skipets dampanlegg.

Skipet har en produk­sjons­ka­pa­sitet på over 30 tonn damp pr time, større enn de fleste dampan­legg i land­ba­serte nærings­mid­del­in­du­stri. Dette tilsvarer ca 17MW avgitt varme til skip og prosesser. Antarctic Endu­rance benytter avan­sert tråle­tek­nikk og tråler konti­nu­erlig i mange dager uten at trålen tas opp. Krillen ledes konti­nu­erlig inn i fabrikken, hvor den proses­seres i helt fersk tilstand.

Aker­Bio­Ma­rine vekt­legger energi­ef­fektiv drift og en bære­kraftig utnyt­telse av ressur­sene i Antarktis. Energi­ef­fek­ti­vi­se­ring har vært sentralt i utfor­ming av prosesser og hjelpe­sys­temer.

Vi takker for et godt samar­beid med Optimar, som er leve­randør av fabrikken, og med Vard Brattvåg som har bygd dette teknisk utford­rende skipet.

Ensonors leve­ranser har bestått av:

  • Engi­neering: damp­tek­niske løsninger i prosess og hjelpe­sys­temer.
  • Ventille­ve­ranser: regu­le­rings­ven­tiler, sikker­hets­ven­tiler, sete­ven­tiler, direkte­vir­kende reduk­sjons­ven­tiler, NR-ventiler, filtre o.l.
  • Varme­veks­lere, vent-konden­sere og luft­bat­teri.
  • Kondensat drene­ring: kondens­potter, damp­drevne konden­sat­pumper.
  • Ekspan­sjons­belger, rørhen­gere (glidende).

Våre leve­ran­dører i prosjektet:

Ensonor, AkerBioMarine leverandørlogoerEnsonor, AkerBioMarine leverandørlogoer

Tjenester Energiledelse

Kurs: Energieffektivisering i industrien

Kurset er rettet mot ansatte, konsu­lenter og leve­ran­dører i prosess­in­du­stri og tar for seg energi­ef­fek­ti­vi­se­ring i varme­tek­niske prosesser. Vi foku­serer på løsninger som redu­serer energi­be­hovet eller gjen­vinner og utnytter spil­l­energi.

I løpet av kurset er vi innom

  • oppbyg­ging av energi­le­delse i bedriften
  • energikilder/fyrhus/distribusjon/prosess
  • energi­spa­rende tiltak/varmepumper/lagring av energi
  • konkrete eksempler fra prosesser

Kurset går over en dag. Vi kan tilpasse kurset for bedrifter og  bran­sjer.

Tine bruker for eksempel kurset som moti­ve­ring og opplæ­ring for teknisk ansatte på produk­sjons­an­leg­gene sine. Vi har kjørt kurset i regi av NITO, og vi holder egne kurs.

Ta kontakt her hvis dette er inter­es­sant for dere.