Reguleringsventiler

Reguleringsventil svartEnsonor leverer regu­le­rings­ven­tiler. Vi legger stor vekt på helheten i systemet og den proses­sene venti­lene skal stå i.
Venti­lene er velegnet for vann, hetvann, damp, fjern­varme og andre media.

Vi leverer 2- og treveis ventiler – fra små Micro­flow ventiler for meget lave kapa­si­teter opp til ventiler i DN 300.
Tryk­klasser for vårt stan­dard leve­rings­pro­gram: PN 16/25/40.
Venti­lene leveres med elekt­risk- eller pneu­ma­tiske aktuatorer.
Selv­jus­te­rende elekt­ropneu­ma­tiske posi­sjo­nere leveres på ferdig monterte og testede reguleringsventiler.

For hetolje appli­ka­sjoner leveres regu­le­rings­ven­tiler med belg­tet­tende spindel.
I vårt leve­rings­pro­gram finner du også kombi­nerte reduksjonsventiler/desuperheatere for over­hetet damp og ther­mo­kom­pres­sorer med et stort reguleringsområde.