Tjenester Energiledelse

Energiledelse

Energi­le­delse leder frem til energi­ef­fek­tive tiltak og konti­nu­er­lige forbed­rings­pro­sesser.

Vi hjelper bedrifter med å etab­lere energi­le­delse og å gjen­nom­føre effek­tive tiltak.

Ensonor bistår også bedrif­tene med hjelp i søknads­pro­sesser, for eksempel tilskudd fra Enova.

Tjenester Kurs

Kurs

Ensonor holder kurset «Energi­ef­fek­ti­vi­se­ring i indu­strien». Kurset foku­serer på varme­tek­niske prosesser.

Kurset kan tilpasses enkelt­be­drifter og går over en dag. Vi har holdt kurset i regi av Nito, og det har vært brukt i intern­opp­læ­ring hos Tine.

Se mer om kurset her.

Illust­ra­sjonen er fra kurset.

Energigjennomgang

Vi går gjennom produk­sjons­pro­ses­sene i samar­beid med nøkkel­per­soner fra bedriften. En gjen­nom­gang på en- til to dager vil ofte være nok til å avdekke de viktigste mulig­he­tene for energi­ef­fek­ti­vi­se­ring. Etter gjen­nom­gangen får bedriften en rapport som viser hva vi kan bestå med. Den inklu­derer økono­miske- og tekniske bereg­ninger og gir et grunnlag for videre prio­ri­te­ringer.

På fore­spørsel kan vi utar­beide konkrete løsnings­for­slag.
Tjenester Energigjennomgang