Prosessindustri

Vi utfører oppdrag for små- og mellom­store bedrifter innen næringsmiddel‑, kjemisk- og skips­in­du­stri. Vår kunn­skap til produk­sjons­pro­sesser har bidratt til energi- og prosess­ef­fek­tive løsninger som har gitt miljø­mes­sige og økono­miske gevinster for våre kunder.

Vi holder oss oppda­tert på den tekniske utvik­lingen og sørger for at kunden alltid har tilgang til ny teknologi.

Eksempel på løsninger:

  • DAMP/VANN MODULER: Produk­sjon av tappe­vann, prosess­vann og byggvarme.
  • VANN/VANN MODULER: Prosesser og bygg­varme, varmegjenvinning.
  • DAMPGENERATORER: Hetvann/damp, hetolje/damp, ren-damp generatorer
  • FLASHDAMP GJENVINNING: Med og uten termo­kom­pres­sorer (for øking av trykket).
  • KONDENSAT-PUMPESTASJONER: Elekt­riske pumpe­en­heter, damp­drevne pumpesystemer.
  • ABSORBSJONSKJØLERE: Utnytter spil­l­energi helt ned mot 55 grader C til kjøling. Opp til 500 kW kjøleeffekt.
Systemer Forbruksvann

Forbruks­vann og vann til bygg­varme fra damp etc.

Systemer Kondensatpumping moduler

Moduler for konden­sat­pum­ping, damp­drevet og elektriske.

Systemer Vann dampgenerator

Vann-damp damp­ge­ne­rator (500 kW, 10 bar) og olje­kjøler, under installasjon

Systemer Flash system damp

Flash­system, damp.

Marin industri

Vi bistår med design, prosjek­te­ring, problem­løs­ninger og leve­ranser. Vi assis­terer marine inge­ni­ør­firma og skips­verft med design av damp- og varme­tek­niske anlegg.

Leve­ranse av utstyr og systemer for damp­tek­niske anlegg, forvar­ming av olje, kjøling, sentral­kjøle­an­legg, regu­le­rings­ven­tiler, befukt­ning, damp­ge­ne­ra­torer, nivå­in­di­ka­torer- trans­mit­tere etc. Et bredt utvalg av produkter setter oss i stand til å gi deg opti­male løsninger.

Systemer marin

Eksem­pelet viser varme­veks­ler­løs­ninger for skip.